INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

 

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu

 

 

……………………………………..

V zastoupení trenéra/majitele školy

 

………………………………………..

A tím registrací na taneční soutěž

Taneční střípky

Pořadatel TK Luna Louny

Dne 5.10.2018 v zastoupení Mgr. Jana Stehlíková

(dále jen „Správce“),

 

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 

1         jméno a příjmení,

2         datum narození,

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (taneční soutěže, vyřizování licencí, výsledkové listiny apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·        příslušnému  organizátorovi soutěží, kterých se budu účastnit,

·        příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

·          identifikace na soutěžích,

·          žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát účastníkem výše zmíněné soutěže

 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub a organizátor soutěže ) moje

 

1         fotografie,

2         videa,

3         zvukové záznamy,

4         sportovní výsledky

 

za účelem

 

·          marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

·          prezentace na webu,

·          prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

·          prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1               telefonní číslo, e-mail, a datum narození

 

za účelem vedení evidence členské účastníků  a s tím souvisejícími činnostmi.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·        příslušnému organizátorovi soutěží, kterých se budu účastnit,

·       příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

·          mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

·          požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

·          na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

·          na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

·          na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

·          odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

·          podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

 

V ___________________ dne 1.6..2018

 

 

Jméno a Příjmení                                                                                                             PODPIS                                                                                                               (u nezletilých podpis zákonného zástupce)

 

 

 

Jméno a Příjmení                                                                                                             PODPIS                                                                                                               (u nezletilých podpis zákonného zástupce